Statutul Asociatiei Cocker Spaniel Club

I. DISPOZITII GENERALE

1. Denumirea asociatiei este ASOCIATIA COCKER SPANIEL CLUB conform Dovezii Disponibilitatii Denumirii eliberate de Ministerul Justitiei.

2. Asociatia Cocker Spaniel Club denumita in continuare asociatia, este o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, infiintata in conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundati,astfel cum a fost aprobata,modificata si completata prin Legea nr.246/2005.

3. Scopul asociatiei il constituie conservarea, dezvoltarea, ameliorararea si promovarea cainilor din rasele Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American in Romania.

4. Asociatia este alcatuita din crescatori amatori de caini din rasele Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American, posesori de caini Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American cu pedigree precum si din simpatizanti ai acestor rase.

5. Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:

- imbunatatirea si stimularea activitatii chinologice prin viata de club

- cresterea numerica si imbunatatirea calitativa a cainilor din rasele Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American

- protejarea si promovarea raselor de caini Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American

- indrumarea crescatorilor si detinatorilor de caini din rasele Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American in vederea dirijarii corecte a reproductiei si a efectuarii testelor genetice de depistare a bolilor specifice raselor

- initierea si perfectionarea activitatii chinologice pentru rasele de caini Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American

- informarea membrilor asociatiei despre activitatea altor cluburi din tara si strainatate cu activitate similara precum si despre noutatile chinologice

- promovarea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu cluburi cu activitate similara din strainatate

- indrumarea membrilor spre o conduita etica si sportiva

- respectarea Statutului, Regulamentelor si Normelor tehnice ale Asociatiei Chinologice Romane (AChR) precum si a reglementarilor Federatiei Chinologice Internationale (FCI)

- organizarea expozitiilor si concursurilor pentru rasele Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American. La expozitii pot participa si alte rase de Spanieli din Grupa VIII FCI

- difuzarea si publicarea standardelor oficiale ale raselor Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American, omologate de FCI

- difuzarea comentariilor standardului oficial al raselor Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American

- asigurarea corectitudinii datelor de inscriere in declaratia de monta si fatare pentru Cartea de Origine Romana

- editarea si publicarea unui buletin periodic

- alte activitati care nu contravin scopului asociatiei precum si prevederilor statutare ale AChR si FCI

6. Asociatia este un club national, membru afiliat al Asociatiei Chinologice Romane (AChR)

7. Asociatia s-a infiintat ca o necesitate obiectiva, in vederea progresului raselor de caini Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American, avand ca scop conservarea, dezvoltarea, ameliorarea si promovarea acestor rase in Romania, in conformitate cu dispozitiile si reglementarile Asociatiei Chinologice Romane (AChR) si ale Federatiei Chinologice Internationale(FCI)

8. Asociatia este formata din persoane fizice, crescatori amatori de caini din rasele Cocker Spaniel Englez ssi Cocker Spaniel American, posesori de caini cu pedigree dina ceste rase precum si din simpatizanti ai acestei rase

9. Asociatia promoveaza si dezvolta relatii cu alte organisme de specialitate din cadrul Federatiei Chinologice Internationale in vederea participarii la toate genurile de manifestari chinologice organizate de aceasta

10. Asociatia stabileste de asemenea contacte cu organisme similare din alte tari in vederea schimbului de informatii, imbunatatirii materialului genetic existent, contribuind astfel la progresul raselor de cockeri

11. Scopul si obiectivele asociatiei sunt in concordanta cu legislatia in materie elaborata de AChR si FCI precum si cu legislatia de stat in vigoare

12. Asociatia s-a infiintat cu avizul Consiliului Director al AChR emis prin DECIZIA nr. 3 din 18.02.2014

13. Sediul social al Asociatiei Cocker Spaniel Clubul este in Str. Ciacova nr.23, Sector 1, Bucuresti.

14. Durata de functionare a asociatiei este pe durata nelimitata

15. Patrimoniul initial al asociatiei este constituit din suma de 900 lei

II. MEMBRII ASOCIATIEI

16. Asociatia se compune din:

a) membrii fondatori

b) membrii activi

c) membrii simpatizanti

17. Membrii fondatori sunt persoanele care au infiintat asociatia.

18. Membrii activi sunt persoanele care si-au manifestat dorinta de a deveni membrii ai asociatiei ulterior constituirii acesteia, au formulat o cerere de adeziune catre Consiliul Director care a fost aprobata de Adunarea generala a asociatiei

19. (1) Membrii simpatizanti sunt persoanele care nu sunt crescatori sau posesori de caini Cocker Spaniel Englez sau American cu pedigree dar si-au manifestat atasamentul fata de scopul si obiectivele asociatiei

19. (2) Membrii simpatizanti nu pot fi alesi in organele de conducere si control ale asociatiei.

20. Drepturile membrilor:

a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si control ale asociatiei

b) sa participle la activitatile asociatiei

c) sa demisioneze

d) alte drepturi prevazute in statut si reglementarile interne.emise de asociatie

21. Obligatiile membrilor:

a) sa respecte statutul si reglementarile interne emise de asociatie

b) sa plateasca cotizatia precum si celelalte taxe si contributii stabilite de organele de conducere ale asociatiei

c) sa nu aduca prejudicii asociatiei

22. Pierderea calitatii de membru:

a) prin demisie

b) prin excludere

b) prin deces

23.(1) Un membru poate fi exclus in urmatoarele cazuri :

a) neplata cotizatiei anuale pana la data de 31 martie a anului in curs

b) nerespectarea statutului si a reglementarilor interne ale asociatiei

c) aducerea de prejudicii materiale sau morale asociatiei

d) nerespectarea regulilor de buna conduita intre membrii

23.(2) Excluderea se pronunta de Adunarea generala dupa ce Consiliul director a convocat persoana respectiva si i-a solicitat punctul de vedere in aparare, formulat in scris

III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

24. Organele asociatiei sunt:

a) Adunarea generala

b) Consiliul director

c) Cenzorul

25. (1) Adunarea generala este organul de conducere al asociatiei si se compune din totalitatea membrilor

25. (2) Adunarea generala isi poate desfasura lucrarile si poate delibera valabil in prezenta majoritatii absolute a membrilor convocati

25. (3) Daca se face dovada convocarii in scris, Adunarea generala se poate desfasura si cu numarul de delegati prezenti, chiar daca sunt mai putin de jumatate plus unul, dupa ce s-a asteptat trecerea unei jumatati de ora de la ora anuntata pentru inceperea adunarii

25. (4) Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi

25. (5) Convocarea, insotita de ordinea de zi, se face cu minimum 30 zile inainte de data stabilita pentru Adunarea generala

25. (6) Atributiile Adunarii generale sunt:

a) adopta si modifica statutul cu 2/3 din voturi

b) alege si revoca membrii Consiliului director format din presedinte, vicepresedinte si trei membri. Presedintele numeste secretarul care nu are drept de vot in cadrul Consiliului director

c) alege si revoca cenzorul

d) aproba sau respinge raportul Consiliului director asupra gestiunii asociatiei si raportul cenzorului

e) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei

f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil

g) aproba modificarea actului constitutiv si a statutului

h) stabileste cuantumul cotizatiei anuale

i) decide asupra admiterii si excluderii membrilor potrivit statutului

j) decide asupra formelor de convocare a adunarii generale

k) decide asupra modului de votare

l) decide asupra dizolvarii, lichidarii asociatiei precum si asupra destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare

m) exercita alte atributii prevazute in lege sau in statut

26. (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.

26. (2) Consiliul director poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa

26. (3) Consiliul director este ales pentru o perioada de 4 ani

26. (4) Consiliul director se convoaca cand este necesar sau cel putin de doua ori pe an, la convocarea presedintelui ori a cel putin 3 membri

26. (5) Consiliul decide cu majoritatea simpla a membrilor sai. Hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator

26. (6) Atributiile Consiliului director sunt:

a) convoaca Adunarea generala si stabileste ordinea de zi a acesteia

b) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei

c) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei

d) stabileste calendarul anual al manifestarilor de specialitate si inainteaza propunerea catre Asociatia Chinologica din Romania

e) urmareste indeplinirea planurilor de activitate

f) ia masuri provizorii de urgenta urmand a le supune aprobarii proximei Adunari generale

g) decide asupra schimbarii sediului asociatiei

h) indeplineste alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala

27. (1) Presedintele Consiliului director este si presedintele asociatiei si reprezinta asociatia in fata asociatiilor chinologice nationale si internationale precum si fata de alte persoane juridice si fizice

27. (2) Atributiile presedintelui sunt :

a) convoaca sedintele Comitetului de conducere pe care le prezideaza

b) conduce lucrarile Adunarii generale

c) coordoneaza activitatea vicepresedintelui, secretarului si a celorlalti membri ai consiliului de conducere

d) asigura conducerea clubului pe perioada dintre sedintele consiliului de conducere

28. Consiliul de conducere poate numi un presedinte de onoare al asociatiei

IV. DISPOZITII SPECIALE

29. (1) Membrii detinatori de caini din rasele Cocker Spaniel Englez si Cocker Spaniel American cu pedigree au aceleasi drepturi si obligatii

29. (2) Sanctiunile aplicate membrilor sunt cele prevazute in reglementarile specifice ale Asociatiei Chinologice din Romania

29. (3) Proprietarii de caini fara acte de origine pot beneficia de sfaturi si indrumari, dar exemplarele pe care le detin nu fac obiectul activitatii clubului

V. MIJLOACE FINANCIARE

30. (1) Veniturile asociatiei provin din :

a) cotizatiile membrilor in cuantum stabilit anual de Adunarea generala

b) donatii, sponsorizari, contracte de publicitate

c) distribuirea de publicatii ale clubului

d) alte venituri, in conditiile legii

30. (2) Asociatia poate infiinta societati comerciale, dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei

VI. DISPOZITII REFERITOARE LA DIZOLVAREA ASOCIATIEI COCKER SPANIEL CLUB

31. Asociatia se dizolva :

a) de drept

b) prin hotararea judecatoriei

c) prin hotararea adunarii generale

32. (1) Asociatia se dizolva de drept prin:

a) implinirea duratei pentru care a fost constituita

b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop

c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an da la data la care consiliul director trebuia sa se constituie

d) reducerea numarului de membri sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni

32. (2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei,la cererea oricarei persoane interesate

32. (3) Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate, in urmatoarele situatii:

a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice

b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice

c) cand asociatia urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit

d) cand asociatia a devenit insolvabila

32. (4) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul

32. (5) Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale.In termen de 15 zile de la data sedintei.Hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul,pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor

VII. DISPOZITII REFERITOARE LA SITUATIA BUNURILOR IN CAZ DE LICHIDARE

33. (1) In cazul dizolvarii Asociatiei Cocker Spaniel Club, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice

33. (2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, prin hotararea adunarii generale. Procedura transmiterii bunurilor catre persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator cu cel al Asociatiei Cocker Spaniel Club, va fi supusa aprobarii primei adunari generale ce va avea loc dupa constituire

33. (3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin.(2), bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator

33. (4) In cazul in care asociatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art.2 alin.3 lit.a-c din prezentul act aditional, bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor

33. (5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare- primire

33. (6) In cazurile de dizolvare de drept si prin hotarare judecatoreasca, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca

33. (7) In situatia dizolvarii prin hotararea adunarii generale a asociatiei, lichidatorii vor fi numiti da catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare

33. (8) In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor

33. (9) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice autorizate in conditiile legii

33. (10) Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei

33. (11) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora

33. (12) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor

33. (13) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si mobile

33. (14) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi necesare finalizarii celor aflate in curs

33. (15) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand opetatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia

33. (16) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor

33. (17) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie isi are sediul asociatia, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.

VIII. DISPOZITII FINALE

34.(1) Dizolvarea si lichidarea asociatiei se fac in conditiile legii

34.(2) Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile OG nr.26/2000 cu privire la Asociatii si fundatii precum si cu celelalte prevederi speciale in materie.